визвольна війна українського народу

Поняття суб'єкта міжнародного права

Суб'єкти міжнародного права - це актори, які в силу юридичних норм можуть виступати в якості носіїв суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Такими є держави, міжнародні організації, нації, які борються за незалежність, державно-подібні утворення і в обмеженому обсязі фізичні особи (індивіди).

Ряд західних юристів-міжнародників невиправдано розширюють коло суб'єктів міжнародного права. Наприклад, англійський професор Дж. О'брайен вважає, що суб'єктами міжнародного публічного права є держави, індивіди, транснаціональні корпорації, повстанці і національно-визвольні рухи, меншини, корінне населення, підмандатної і несамоврядних території, кондомініуми1.

Суб'єкти міжнародного права можуть бути постійними і тимчасовими. Постійними суб'єктами є держави. Нація, яка бореться за своє визволення, виступає як тимчасовий суб'єкт лише на період боротьби і створення незалежної держави. Деякі міжнародні організації створені для досягнення певних цілей. У XX ст. бувліквідовано ряд державно-подібних утворень (наприклад, Данциг, Західний Берлін), а гакже міжнародних організацій (наприклад, Рада Економічної Взаємодопомоги, Організація Варшавського Договору).

Для поняття «суб'єкт міжнародного права» характерні наступні основні ознаки.

По-перше, суб'єкти міжнародного права - це особи, учасники міжнародних відносин, які можуть бути носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Для цього вони повинні володіти певними властивостями, до числа яких належать: а) відома зовнішня відокремленість; б) персоніфікація (виступ у міжнародних відносинах у вигляді єдиного особи); в) здатність виробляти, виражати і здійснювати автономну волю; г) брати участь у прийнятті норм міжнародного права

По-друге, всі суб'єкти міжнародного права це такі особи, які набули властивості суб'єкта відповідно до норм міжнародного права. Інакше кажучи, юридичні норми утворюють обов'язкову основу діяльності акторів як суб'єктів міжнародного права.

Будь-який суб'єкт міжнародного права має правоздатністю, дієздатністю і деліктоспособностью.

Правоздатність - це здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Цією здатністю володіють держави у момент утворення; нації, які борються за незалежність, - з моменту визнання; міжурядові організації - з моменту вступу установчих документів чинності; фізичні особи - при настанні ситуацій, визначених у відповідних міжнародних договорах. Наявність правоздатності означає наявність юридичної можливості в осіб своїми діями породжувати суб'єктивні права і юридичні обязанності1.

Дієздатність означає здійснення суб'єктами міжнародного права самостійно, своїми усвідомленими діямисвоїх прав і обов'язків. Наприклад, відповідно до Угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки 1996 р. сторони будуть прагнути до приведення законодавства своїх держав у відповідність з нормами міжнародного права. Сторони визначають перелік своїх уповноважених відомств, відповідальних за виконання цієї угоди. Кожна держава має право направити іншій стороні запити про надання сприяння по збору відомостей і матеріалів про діяння, пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих у результаті злочинної діяльності. Запитуюча сторона зобов'язана надати банківські, кредитно-фінансові та інші документи.

Суб'єкти міжнародного права мають деліктоспособностью, тобто здатністю нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. Так, згідно зі ст. 31 Конвенції ООН з морського права 1982 р. держава прапора несе відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, завдані державі прибережному в результаті недотримання яких-небудь військовим кораблем чи іншим державним судном, експлуатованим у некомерційних цілях, законів і правил прибережної держави, що стосуються проходу через територіальне море, або положень Конвенції, або інших норм міжнародного права. Відповідно до ст. V Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами 1972 держава несе абсолютну відповідальність за виплату компенсації за шкоду, завдану його космічним об'єктом на поверхні Землі або повітряному судну в польоті.

Усі суб'єкти міжнародного права є носіями відповідних прав і обов'язків. Ця властивість називаєтьсяправосуб'єктністю. За справедливим думку С. С. Алексєєва, «категорії" суб'єкт права "і" правосуб'єктність "за своїм основним змістом збігаються» 2. Правосуб'єктність, вважає він, включає два основних структурних елементи: по-перше, здатність володіння правами та несення обов'язків (правоздатність), по-друге, здатність до самостійного здійснення прав і обов'язків (дієздатність). Правосуб'єктність є суспільно-юридичним властивістю особи, яка за своєю природою невід'ємне від особи.

Суб'єкт міжнародного права відрізняється від поняття «суб'єкт правовідносини». Суб'єкт міжнародного права - це актор, що володіє правосуб'єктністю, тобто особа, потенційно здатне бути учасником міжнародних правовідносин. Суб'єкт правовідносини - це реальний учасник даних правових відносин. Як справедливо підкреслює Р. О. Халфіна, поняття учасника правовідносини вже поняття суб'єкта права.

Правосуб'єктність в єдності з іншими спільними правами і обов'язками суб'єктів міжнародного права охоплюється поняттям правового статусу. Основними елементами останнього є права і обов'язки акторів міжнародного права в реальних правовідносинах, підставою виникнення яких служать імперативні принципи міжнародного права і відповідний юридичний факт. Так, згідно зі ст. 6 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 кожна держава володіє правоздатністю укладати договір. Ця правоздатність держав базується на таких загальновизнаних принципах міжнародного права, як принцип поваги державного суверенітету і суверенної рівності держав, а також принцип співробітництва держав. У разі збройного нападу (агресії) кожна держава має невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону (ст.51 Статуту ООН).

Відповідно до ст. 6 Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 будь-яка міжурядова організація володіє правоздатністю укладати міжнародні договори.

Згідно з Європейською конвенцією з прав людини 1950 будь-яка людина, який вважає, що по відношенню до нього порушуються права, гарантовані цієї Конвенції, може подати скаргу до Європейського суду з прав людини, якщо він вичерпав усі можливості захисту своїх прав у своїй власній країні - учасниці Конвенції 1950 р. З 1950 р. на розгляд до Ради Європи передано близько 30 тис. скарг. Основу цих скарг становить юридичний факт, тобто порушення прав і свобод людини.

Суб'єкти міжнародного права мають загальної, галузевої та спеціальної правосуб'єктністю.

Загальна правосуб'єктність - це здатність акторов ipsofacto бути суб'єктом міжнародного права взагалі. Такий правосуб'єктністю володіють тільки суверенні держави. Вони є первинними суб'єктами міжнародного права (див. § 2 цієї глави). Загальною правосуб'єктністю теоретично мають також нації, які борються за свою незалежність.

Галузева правосуб'єктність - це здатність акторов бути учасниками правовідносин у певній галузі міждержавних відносин. Такий правосуб'єктністю володіють міжурядові організації. Наприклад, Міжнародна морська організація (ІМО) вправі брати участь у правовідносинах, що зачіпають міжнародне торгове судноплавство, і може схвалювати міжнародно-правові норми щодо безпеки мореплавання, ефективності судноплавства, запобігання забрудненню з судені боротьби з ним.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) бере участь у міжнародно-правовому регулюванні проблем, що стосуються освіти, науки і культури, в інтересах забезпечення загальної поваги, справедливості, законності і прав людини, а також основних свобод, проголошених у Статуті ООН , для всіх народів незалежно від раси, статі або релігії.

Іншими проблемами, крім статутних, міжурядові організації займатися не можуть, і тому правосуб'єктність їх обмежується певною галуззю або відокремленою проблемою (наприклад, роззброєння, боротьба з голодом, охорона природного середовища Антарктики).

Спеціальна правосуб'єктність - це здатність акторов бути учасником лише певного кола правовідносин у рамках окремої галузі міжнародного права. Спеціальної правосуб'єктністю, наприклад, володіють фізичні особи (індивіди). Їх правосуб'єктність, зокрема, визнана Загальною декларацією прав людини 1948 р. (ст. 6), Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 р. (ст. 2 і далі), Міжнародною конвенцією про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей 1990 р. (ст. 8 і далі).

Таким чином, суб'єкти міжнародного права повинні мати здатність самостійно брати участь у врегульованих міжнародним правом міжнародних відносинах, безпосередньо вступати в юридичну взаємодія з іншими уповноваженими або зобов'язаними міжнародним правом ліцамі1.

к компонентам психического здоровья относят